Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich
– historia i współczesność
Podstawą powołania w 1957 roku Koła Sienniczan, przekształconego
w 1999 roku w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół
Siennickich, była idea – powstała w czasie zjazdów absolwentów – zebrania,
utrwalenia i kontynuowania cennego dorobku Siennickich Szkół od początku
istnienia uczelni do czasów najnowszych.
Zakres i program działania Stowarzyszenia określa Statut. Zgodnie z jego
postanowieniami członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci, wychowankowie
i nauczyciele wszystkich kierunków kształcenia Siennickiej Szkoły.
Honorowymi członkami mogą zostać osoby w sposób szczególny zasłużone dla
Szkoły i Stowarzyszenia. Statut określa również główne cele, środki
i metody działania, władze i sposób ich wyłaniania. Pełnienie funkcji jest
całkowicie bezinteresowne, a członkowie nie są obciążeni składkami.
Siennickie szkoły pedagogiczne ukończyło kilka tysięcy wykwalifikowanych
i rzetelnie przygotowanych do zawodu nauczycieli. Sumienną pracą
i godnymi postawami obywatelskimi wnosili oni – wszędzie tam, gdzie się znaleźli
– znaczący wkład w upowszechnienie oświaty i kultury. Gdy było trzeba,
walczyli: z zaborcą o zachowanie polskości i wyzwolenie; w czasie I wojny
światowej, wojny polsko-bolszewickiej i okupacji hitlerowskiej – o niepodległość
Polski.
Po obu wojnach uczestniczyli w odbudowie kraju i rozwoju oświaty.
Pracowali na różnych stanowiskach – nauczycieli szkół podstawowych i średnich,
pracowników administracji szkolnej, działaczy związkowych, organizatorów
życia społecznego, kulturalnego i politycznego, byli profesorami, pracownikami
naukowymi, a nawet rektorami wyższych uczelni. Wielu pełniło
zaszczytne funkcje posłów i senatorów w polskim Sejmie i Senacie. Inicjowali
i tworzyli ruch zawodowy oraz postępowe stronnictwa i partie polityczne.
W murach tej szkoły uczono się nie tylko zawodu pedagoga, ale także –
pod wpływem prądów niepodległościowych, patriotycznych i politycznospołecznych
oraz wytworzonej specyficznej atmosfery przez zaangażowanych
i wybitnych wychowawców – młodzież kształtowała swoje charaktery i postawy
obywatelskie.
Istotnym dorobkiem absolwentów w dziedzinie upamiętniania dziejów,
osiągnięć i tradycji szkoły jest utworzenie przy szkole muzeum oświatoworegionalnego
– Izby Pamiątek oraz działalność wydawniczo-publicystyczna.
2
Siennicka Izba Pamiątek ze swoimi cennymi zbiorami (otwarta
14 czerwca 1975 roku) to niepowtarzalne muzeum oświatowo-folklorystyczne
z setkami eksponatów i pamiątek z zakresu kształcenia i wychowania, walki
o polskość i niepodległość oraz zabytków kultury materialnej regionu. Wśród
eksponatów znajduje się wiele oryginalnych i unikatowych dokumentów z okresu
zaborów oraz dział bibliofilski, zawierający m.in. zbiór dawnych podręczników.
Są też duże zbiory pamiętników i wspomnień nauczycieli i wychowanków
oraz źródła ikonograficzne. Zbiory te były wyeksponowane (do 2009 roku)
w salach zabytkowego budynku po dawnym klasztorze. Obecnie przeniesione
są do budynku zastępczego ze względu na konieczność remontu pomieszczeń
poklasztornych. Eksponaty zgromadzono i umieszczono w układzie chronologiczno-
tematycznym, według następującego porządku:
· Okoliczności powstania i funkcjonowania carskiej szkoły (1866–1915),
· Czasy Polskiego Seminarium Nauczycielskiego i Gimnazjum (1916–
1939),
· Lata wojny i okupacji (1939–1944),
· Działalność Siennickich Szkół po drugiej wojnie światowej.
Dzięki popularyzacji zbiorów Izby Pamiątek zaczęła ona odgrywać rolę
placówki oświatowo-wychowawczej. Odwiedzają ją nauczyciele, organizacje
społeczne i związkowe, wycieczki szkolne, grupy turystyczne i indywidualni
miłośnicy regionu. Księga pamiątkowa zawiera setki wpisów zbiorowych i indywidualnych,
świadczących o niezwykle pozytywnych wrażeniach osób zwiedzających
muzeum, które wysoko oceniają siennickie zbiory muzealne i działalność
Stowarzyszenia Absolwentów.
W 2007 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Ruchu Stowarzyszeń
Regionalnych RP.
Wydawnictwa w postaci książek i biuletynów – liczące ogółem ponad
dwadzieścia publikacji – prezentują wydarzenia z dziejów szkoły, jej tło historyczne,
losy nauczycieli i wychowanków oraz ich dorobek naukowy i osiągnięcia
zawodowe, społeczne i polityczne. Ponadto w Izbie Pamiątek i w archiwum
Stowarzyszenia zostało zgromadzonych wiele artykułów w czasopismach
i dziennikach oraz kilkaset wspomnień i pamiętników. Znaczącą pozycją jest
wydana w 1966 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą książka
W służbie wsi i kraju, która stanowi kompendium wiedzy o historii siennickiej
uczelni, nauczycielach i wychowankach, a także o dziejach Siennicy. Historyczny
dorobek siennickiej szkoły i Stowarzyszenia, a także spis profesorów i
absolwentów od początku istnienia seminarium, zawiera wydana w 2005 roku
przez Stowarzyszenie książka Siennicka uczelnia pedagogiczna – historia,
nauczyciele, absolwenci. Wydaliśmy też (wspólnie z Urzędem Gminy) zestaw
widokówek oraz kolorowy folder Siennica i okolice (2002 r.), prezentując –
obok wartości historycznych – turystyczne walory tej urokliwej części
Mazowsza.
3
Zespół Historyczno-Wydawniczy Stowarzyszenia, we współpracy
z Dyrekcją Zespołu Szkół, opracował i wydał w 2009 roku publikację Zbiory
muzeum siennickich szkół, w którym zaprezentowano historię i bogatą ekspozycję
muzealną siennickiej szkoły. Publikację przekazano uczestnikom
XV Zjazdu Absolwentów, wraz z opracowanym przez Mariannę Górską
„Słownikiem biograficznym nauczycieli zasłużonych dla oświaty i ZNP
w powiecie Mińsk Mazowiecki”.
Na XVI Zjazd absolwentów w 2013 roku Zespół Historyczno-
Wydawniczy Stowarzyszenia opracował zbiorową publikację książkową
„Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej szkoły” oraz materiały z sympozjum
naukowego w Siennicy „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości. 145 lat kształcenia
pedagogicznego w Siennicy”.
Warto podkreślić, że w 2009 roku władze powiatowe uhonorowały
Stowarzyszenie Absolwentów Siennickich Szkół dyplomem Laureata Nagrody
Powiatu Mińskiego „Laura 2008” w dziedzinie działalności społecznej
na rzecz wspólnoty powiatowej.
Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty i współpracę z Zarządem
Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jego oddziałami, z władzami
samorządowymi województwa, powiatu i gminy, z Zespołem Szkół
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich oraz ze szkołami gminy Siennica.
W ramach współpracy ze szkołami Gminy Siennica odbywają się spotkania
sienniczan z młodzieżą, radami pedagogicznymi i rodzicami. Wynikiem
tych spotkań są bliskie kontakty i wymiana doświadczeń oraz udzielana szkołom
pomoc w postaci sprzętu komputerowego, sportowego oraz pomocy naukowych.
Spotkania te, wzbogacane artystycznymi występami dzieci
i młodzieży, przynoszą obu stronom wiele satysfakcji. Warto wspomnieć, że
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli nosi imię Absolwentów
Siennickich Szkół Pedagogicznych. Dzięki zaangażowaniu kol. Marii
Laskowskiej wiele siennickich szkół miało możliwość zwiedzenia siedziby
Sejmu i Senatu, poznania pracy Parlamentu oraz spotkań z parlamentarzystami.
Przejawem trwałych więzi łączących wychowanków Siennickich Szkół
Pedagogicznych są organizowane co cztery lata zjazdy absolwentów oraz
jubileuszowe spotkania poszczególnych roczników absolwentów. Mają one
bogaty i atrakcyjny program. Z tej okazji wydawane są kolejne biuletyny,
foldery lub publikacje książkowe.
Dotychczas odbyło się siedemnaście zjazdów – ostatni, XVII Zjazd odbył
się w czerwcu 2016 roku, w 150 rocznicę siennickiej szkoły.
4
Między zjazdami program merytoryczny Stowarzyszenia jest realizowany
w tematycznych zespołach oraz dzięki systematycznym spotkaniom Zarządu
i osób współpracujących. A oto aktualnie działające zespoły tematyczne:
· Zespół Historyczno-Wydawniczy,
· Zespół Organizacyjny,
· Zespół ds. Muzeum,
· Zespół ds. Socjalnych.
W ostatnich latach praca Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących
zadaniach:
– udział w obchodach Jubileuszu 150 lat historii siennickiej szkoły;
– opracowanie przez Zespół Historyczno-Wydawniczy i wydanie przez Zarząd
SAiWSS jubileuszowego albumu Hej koledzy, czas przemija. 150 lat historii
siennickiej szkoły (2016);
– udział w przygotowaniu pamiątkowej tablicy, umieszczonej na budynku
szkoły podczas XVII Zjazdu absolwentów siennickich szkół (czerwiec 2016);
– bliska współpraca z Zespołem Szkół w Siennicy, wspomaganie działalności
Szkoły i Siennickiego Muzeum Szkolnego (taką nazwę nosi obecnie Izba
Pamiątek);
– udział w obchodach Jubileuszu 145 lat historii siennickiej szkoły
(uroczystość Dnia Patronów szkoły);
– udział w opracowaniu szkolnej publikacji Przez pokolenia – 145 lat
siennickich szkół (2011 r.);
– przygotowanie i realizacja – wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół – filmu
dokumentalnego obrazującego teraźniejszość siennickiej szkoły na tle
historii Siennicy, z okazji obchodów 145-lecia szkoły;
– intensywne starania, wspólnie z Dyrekcją, o utrzymanie siennickiej szkoły;
gospodarzem szkoły została w 2012 roku Gmina Siennica;
– wspomaganie Wójta Gminy Siennica w staraniach o środki finansowe na
remont zabytkowego budynku Seminarium – i docelowo otwarcie w nim
ośrodka rekreacyjno-turystycznego, z siedzibą siennickiego Muzeum;
– kontynuowanie współpracy ze szkołami Gminy Siennica;
– unowocześnianie wyposażenia Muzeum oraz dalsze porządkowanie zasobów
archiwalnych i eksponatów (po przeniesieniu zbiorów do pomieszczeń
zastępczych);
– zorganizowanie Sympozjum naukowego w czerwcu 2011 roku: Myśl
pedagogiczna dziś i w przeszłości – 145 lat tradycji kształcenia
pedagogicznego w Siennicy;
– opracowanie i opublikowanie materiałów z ww. Sympozjum;
– opracowanie i wydanie publikacji Tradycja i dzień dzisiejszy siennickiej
szkoły, na XVI Zjazd Absolwentów (2013).
5
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Siennicy, z życzliwą i pomocną
Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz młodzieżą szkolną.
Podejmujemy wciąż wysiłek przyciągnięcia do współdziałania szerokiego grona
absolwentów, zwłaszcza z ostatnich roczników.
Zapraszamy chętnych do włączenia się do prac Stowarzyszenia ze swoimi
pomysłami i zainteresowaniami.
Liczymy na większą aktywność wszystkich roczników absolwentów,
a głównie członków i sympatyków Stowarzyszenia w czasie między zjazdami,
i w obecnym okresie wielu rozpoczętych inicjatyw.
Pragniemy w ramach dalszego porządkowania zbiorów Muzeum sporządzić
indeks zgromadzonych wspomnień i opracowań, a przede wszystkim –
podejmować wielostronne działania mające na celu poparcie starań Wójta
Gminy Siennica o pozyskanie funduszy na planowany remont zabytkowego
budynku poklasztornego, w którym od kilku lat planuje się otwarcie bazy rekreacyjno-
turystycznej. Po remoncie przewidywany jest powrót do barokowych
sal ekspozycji zbiorów muzealnych.
Dla podtrzymania więzi z absolwentami siennickiej szkoły Zarząd Stowarzyszenia
zachęca wszystkich absolwentów do stałych kontaktów z nami oraz
nadsyłania pamiątek z czasów szkolnych, wspomnień i opracowań związanych
z siennicką szkołą oraz swoimi dokonaniami. Zostaną one przekazane do
Siennickiego Muzeum jako cenne źródła informacji i świadectwa historii.
Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach Zarządu i zespołów roboczych,
a także odwiedzania naszej strony internetowej. Tych absolwentów siennickich
szkół, którzy nie są jeszcze naszymi członkami, prosimy o wypełnienie deklaracji
i formalnego wstąpienia do Stowarzyszenia. Deklarację (zamieszczamy
wzór) należy przesłać na adres Stowarzyszenia lub złożyć w Zespole Szkół.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Siennickich Szkół
przy Zespole Szkół w Siennicy
ul. Mińska 38
05-332 Siennica
powiat Mińsk Mazowiecki
Adres strony internetowej Stowarzyszenia:
siennica-saiwss.pl
lub przez link Zespołu Szkół (zssiennica.pl) – absolwenci

Opr. Bolesław Sianecki